Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Thông tư 01/2016/TT-BCA

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

Thông tư 84/2015/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 79/2015/TT-BGTVT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 78/2015/TT-BGTVT

Quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia

Thông tư 57/2015/TT-BCA

Hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần I

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Phần I - Những quy định chung

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần II

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần III

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Phần III - Sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần IV

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Phần IV - Đào tạo, sát hạch đối với một số trường hợp đặc thù

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần V

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Phần V - Điều khoản thi hành

Thông tư 60/2015/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Thông tư 52/2015/TT-BGTVT

Quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải

Văn bản hợp nhất số 07 BGTVT

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT

Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Thông tư số 53/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Nghị định số 107/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT

Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật