Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và có hiệu lực thay thế các Nghị định sau: 34/2010/NĐ-CP; 71/2012/NĐ-CP; 44/2006/NĐ-CP; 156/2007/NĐ-CP

Dưới đây là trích dẫn nội dung quy định và mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

Quy định, mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô:

- Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; Chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng. Trường hợp tái phạm thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 04 tháng

Quy định, mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy:

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thành nhóm từ 02 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thành nhóm từ 02 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 04 tháng, tịch thu phương tiện.

Quy định, mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng:

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 02 tháng.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 01 tháng. Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 02 tháng.

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 01 tháng. Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 02 tháng.

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật